Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Zrównoważony rozwój

Zdajemy sobie sprawę ze skali i istoty działalności spółki ABC Data. Mamy realny wpływ na biznes, społeczeństwo oraz środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy. Jako lider nowoczesnej dystrybucji przykładamy szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju. Dbałość o aspekty środowiskowe to dla nas ważny element strategii rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju można znaleźć w poniższych dokumentach.

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny - sytuacja prawna

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera w swoim składzie wiele materiałów i części składowych, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko (np. związki bromu – schorzenia układu rozrodczego, kadm – zmiany nowotworowe, nikiel – zmiany w szpiku kostnym). Podstawowe procesy ograniczające wpływ niebezpiecznych składników zawartych w sprzęcie to projektowanie proekologiczne oraz odpowiedni system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej ZSEE). Określa ona wymagania jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania z ZSEE. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. (tzw. WEEE) w sprawie ZSEE.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania ZSEE spoczywa zarówno na wprowadzających na teren Polski nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny jak i na jednostkach handlowych oraz użytkownikach sprzętu. Wprowadzający sprzęt na teren Polski jest obowiązany przede wszystkim do zorganizowania i sfinansowania zbierania zużytego sprzętu oraz przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jak i od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. Nadto wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych a także jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Dla użytkowników końcowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawa wprowadza obowiązek przekazania ZSEE do punktu zbierania zużytego sprzętu, zakazując jego składowania razem z innymi odpadami (przypomina o tym oznakowanie sprzętu symbolem „przekreślonego kosza na śmieci”).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny/baterie i akumulatory
- numer rejestrowy w GIOŚ

Informujemy Klientów, że firma ABC Data S.A. jest zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot wprowadzający i zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory pod numerem rejestrowym E0001050WZBW. Numer taki umieszczamy na naszych dokumentach sprzedaży.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- gdzie oddać elektrośmieci

ABC Data S.A. realizuje swoje ustawowe obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1495 z późn. zmianami) głównie poprzez współpracę z ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. W wyniku tego porozumienia uzgodniono, iż Klient ABC Daty ma możliwość bezpłatnego przekazania zużytych urządzeń elektrycznych/ elektronicznych do ElektroEko w sposób opisany poniżej. Odbiór zużytego sprzętu od Klientów ABC Daty obejmuje zarówno urządzenia przeznaczone dla gospodarstw domowych (np. monitory, laptopy, komputery PC, drukarki, aparaty cyfrowe, kamery video), jak również urządzenia, których przeznaczenie jest inne niż dla gospodarstw domowych (np. stacje robocze, duże urządzenia kopiujące, duże urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne do zastosowań profesjonalnych IT).

Klient zainteresowany pozbyciem się zużytych urządzeń elektrycznych/elektronicznych wpierw musi poinformować emailowo „swojego” handlowca, dołączając wypełnione zlecenie odbioru zużytego sprzętu wg odpowiedniego formularza (otrzymuje go od handlowca). Otrzymane zgłoszenie przekazane zostanie następnie do właściwej osoby w ElektroEko, która skontaktuje się z Klientem ABC Daty.

Przyjmuje się, że odbiór zużytego sprzętu elektronicznego nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia przez handlowca ABC Daty do ElektroEko (Klient ma możliwość ustalenia szybszego terminu). Ze względu na optymalizację kosztów obsługi logistycznej wskazane jest, aby łączna masa urządzeń zgłaszana do odbioru nie była niższa niż 150 kg, choć nie jest to warunek konieczny do realizacji zgłoszenia.

Substancje i preparaty chemiczne
- informacja dotycząca rozporządzenia REACH

Unia Europejska ustanowiła nowe przepisy regulujące system zarządzania i kontroli obrotu chemikaliami na terenie Wspólnoty. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu REACH spoczywa w dużym stopniu na przedsiębiorcach, producentach i importerach substancji i preparatów chemicznych, a w niektórych przypadkach również wyrobów. Firma ABC Data dokonała wnikliwej analizy i oceny swojej działalności z punktu widzenia rozporządzenia REACH, co pozwoliło na zdefiniowanie naszych obowiązków wynikających z nowych przepisów. Jesteśmy importerem i dystrybutorem produktów z branży RTV i IT i chcemy dostarczać produkty bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. W celu wyeliminowania ryzyka handlowego związanego z procesem rejestracji substancji chemicznych oraz w związku z obowiązkiem przekazywania informacji na temat właściwości wyrobów i zasad bezpiecznego ich stosowania , zadaliśmy pytanie naszym dostawcom czy ich produkty podlegają przepisom rozporządzenia REACH.

Do końca 2011 roku otrzymaliśmy deklaracje większości dostawców ABC Daty, że kupowane przez nas wyroby nie zawierają substancji chemicznych, które mogą być z nich uwalniane w sposób zamierzony podczas normalnych lub dających się przewidzieć warunków użytkowania. W przypadku substancji szczególnie niebezpiecznych, których lista kandydacka została opublikowana przez Europejską Agencję Chemikaliów w dniu 28 października 2008 r., jesteśmy na etapie kompletacji właściwych dokumentów od naszych dostawców.

Będziemy na bieżąco przekazywali Klientom dalsze informacje związane z implementacją rozporządzenia REACH w naszej firmie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zapewnić, że nie przewidujemy żadnych ograniczeń dotyczących dostępności poszczególnych produktów w ofercie ABC Daty.