Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowane Jednostkowe Prognozy
Skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów
[tys. PLN]
  01-01-2016
31-12-2016
01-01-2015
31-12-2015
01-01-2014
31-12-2014
01-01-2013
31-12-2013
Przychody ze sprzedaży   4 926 737 4 856 264 5 573 430 4 822 468
Zysk z działalności operacyjnej   37 805 66 514 60 548 77 158
Zysk przed opodatkowaniem   22 233 59 172 48 587 68 022
Zysk  netto z działalności kontynuowanej   17 214 46 838 33 282 59 135
Podstawowy zysk  na jedną akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)
  0,14 0,38 0,27 0,48
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.)   122 594 550 122 824 000 124 043 000 123 888 000
Rozwodniony zysk  z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach)   0,14 0,38 0,27 0,48
Działalność zaniechana          
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej   0 0 0 50
Zysk netto   17 214 46 838 33 282 59 185
Podstawowy zysk  na jedną akcję  (nie w tysiącach)   0,14 0,38 0,27 0,48
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach)   0,14 0,38 0,27 0,48
           
Skonsolidowane przepływy pieniężne [tys. PLN]          
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   105 933 39 767 157 942 36 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   -25 233 -1 244 -15 705 -1 194
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   -21 801 -40 387 -125 135 -31 869
Przepływy pieniężne netto razem   58 899 -1 864 17 102 3 315

 

Skonsolidowany bilans
[tys. PLN]
31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012
Aktywa 1 252 895 1 068 337 948 364 916 521 896 407
Zobowiązania długoterminowe 1 691 1 345 1 304 901 20 666
Zobowiązania krótkoterminowe 976 035 765 768 648 471 599 908 587 483
Kapitał własny 275 169 301 224 298 589 315 712 288 258
Kapitał zakładowy 125 267 125 267 125 267 125 252 125 222

 

Pobierz w formacie .xls