Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowane Jednostkowe Prognozy
Skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów
Dane przedstawione w tys. PLN
01-01-2015
31-12-2015
01-01-2014
31-12-2014
01-01-2013
31-12-2013
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2011
31-12-2011
Przychody ze sprzedaży 4 856 264 5 573 430 4 822 468 3 693 072 2 961 589
Zysk z działalności operacyjnej 66 514 60 548 77 158 55 554 58 120
Zysk przed opodatkowaniem 59 172 48 587 68 022 44 173 39 089
Zysk  netto z działalności kontynuowanej 46 838 33 282 59 135 35 215 51 631
Podstawowy zysk  na jedną akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)
0,38 0,27 0,48 0,29 0,42
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 824 000 124 043 000 123 888 000 123 504 000 121 766 000
Rozwodniony zysk  z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,38 0,27 0,48 0,28 0,42
Działalność zaniechana          
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 0 0 50 -4 141 -1 048
Zysk netto 46 838 33 282 59 185 31 074 50 583
Podstawowy zysk  na jedną akcję  (nie w tysiącach) 0,38 0,27 0,48 0,25 0,42
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,38 0,27 0,48 0,25 0,41
           
Skonsolidowane przepływy pieniężne          
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 767 157 942 36 378 73 682 42 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 244 -15 705 -1 194 -1 826 11 070
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -40 387 -125 135 -31 869 -67 587 -50 489
Przepływy pieniężne netto razem -1 864 17 102 3 315 4 269 3 486

 

Skonsolidowany bilans
Dane przedstawione w tys. PLN
31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011
Aktywa 1 068 337 948 364 916 521 896 407 981 872
Zobowiązania długoterminowe 1 345 1 304 901 20 666 20 809
Zobowiązania krótkoterminowe 765 768 648 471 599 908 587 483 679 949
Kapitał własny 301 224 298 589 315 712 288 258 281 114
Kapitał zakładowy 125 267 125 267 125 252 125 222 121 849

 

Pobierz w formacie .xls