Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 591 67 44
E: rejestracja@abcdata.eu

Dział Kontroli Należności i Windykacji

T: +48 22 676-08-79
T: +48 22 676-09-33,82
T: +48 22 591-61-88
T: +48 22 591-64-42,88
T: +48 22 275-72-61
E: windykacja@abcdata.e

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

Warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy
 1. ABC Data dla podmiotów spełniających określone kryteria finansowe umożliwia formę kredytu kupieckiego polegającą na odroczonej płatności, przy czym wysokość i termin kredytu jest ustalana indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami uzyskania kredytu w ABC Data.
 2. Zasady naliczania kosztów transportu:
  a. O koszcie transportu decyduje suma wartości netto wszystkich faktur wystawionych danego dnia dla danego punktu odbioru (adresu wysyłkowego) przy czym nie są uwzględniane faktury na licencje oraz zamówienia odbierane osobiście z magazynu ABC Data. Powyższe zasady nie dotyczą klientów gotówkowych.
  b. Jeśli suma ta jest większa od 1.500, - zł (w okresie trwania promocji), koszt przesyłki wyniesie 12,- zł (nie dotyczy to klientów gotówkowych oraz produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe i wymagające transportu specjalnego).
  c. Jeżeli natomiast suma ta jest mniejsza od 1.500,- zł za dany dzień dla danego punktu odbioru (w okresie promocji) to naliczają się Państwu koszty transportu w wysokości 24,- zł netto.
  d. Tak naliczone koszty transportu spowodują wystawienie raz na miesiąc faktury transportowej z wyszczególnieniem dni, za które opłaty te zostały naliczone.
  e. Faktura ta, z terminem płatności 25 dni będzie raz na miesiąc wysyłana do Państwa pocztą.
  f. Klienci nie posiadający kredytu ponoszą opłatę transportową za każde złożone zamówienie oraz dodatkowo opłatę za pobranie gotówki w wysokości 5 zł netto. Maksymalna wartość przesyłki pobraniowej zależy od warunków określonych przez daną firmę kurierską i wynosi nie więcej niż 12 000 PLN brutto z następującym zastrzeżeniem:
  • DHL: 6500 zł brutto płatne u kuriera lub 11 000 zł brutto w terminalu przewoźnika
  g. W przypadku produktów oznaczonych w systemie jako wielkogabarytowe koszt transportu wynosi 75 PLN za jedną sztukę produktu, natomiast w przypadku produktów lub zamówień wymagających transportu specjalnego koszty ustalane są indywidualnie.
  h. Opłata za wysyłkę na inny adres „Adres zdefiniowany przez Zamawiającego” możliwy do określenia w formularzu zamówieniowym w systemie sprzedaży InterLink, wynosi 12,00 zł netto za zamówienie niezależnie od ilości paczek. Tak wygenerowany obrót doliczany jest do wyliczania opłat związanych z progu kwotowego zakupów, określonego w punkcie 4b oraz 4c.
  i. Do zamówień o wartości poniżej 50 PLN netto będzie doliczana opłata manipulacyjna w wysokości 5 PLN netto.
 3. Zamówienie może być dokonane przez internetowy system sprzedaży InterLink, pisemnie, telefonicznie lub faksem.
 4. Zamówienie złożone poprzez system internetowy InterLink jest traktowane jako zamówienie pisemne.
 5. ABC Data dołoży wszelkich starań, aby Zamówienia z wysyłką krajową, które napłyną do nas do godz.16:45 (dotyczy dni roboczych) były wysłane jeszcze tego samego dnia.
 6. Zgodnie z zapewnieniami spedytorzy dołożą wszelkich starań, aby przesyłki paczkowe były dostarczone do godz.17:00 następnego dnia roboczego po wysyłce z ABC Data (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych). W przypadku przesyłek paletowych czas dostawy wynosi do 48h, z zastrzeżeniem szczególnych warunków obsługi wybranych kodów pocztowych odbiorców wg wskazań określonych w regulaminach usług firm przewozowych i kurierskich.
 7. W przypadku zamówień z dostawą lokalną ABC Data dołoży wszelkich starań, aby spełnione zostały poniższe warunki dostaw:
  • Warszawa: zamówienia złożone do  godziny 12:00 dostawa tego samego dnia; zamówienia złożone po godzinie 12:00 dostawa następnego dnia do godziny 13:00.
 8. Odbiory osobiste towaru bezpośrednio z naszych magazynów możliwe są w Warszawie i Sosnowcu w godzinach 09:00 - 16:00. Równocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że w przypadku zamówień odbieranych osobiście, minimalna wartość faktury wynosi 500 zł netto. W przypadku realizacji zamówienia o niższej wartości pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 20 zł netto.
 9. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu zwrotu i zatwierdzeniu możliwości zwrotu przez ABC Data (w systemie InterLink), zaś ABC Data obciąży w takim przypadku dealera kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości od 50,- PLN netto. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia w systemie InterLink nie będą przyjmowane.
 10. Zwroty środków do odbiorców ABC DATA S.A.
  Po dokonaniu wcześniejszych kompensat, tylko w uzasadnionych sytuacjach, merytorycznie potwierdzonych przez Dział Windykacji, dokonywane będą raz w tygodniu na rachunek bankowy potwierdzony pisemnie zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.Taka forma zwrotu środków do odbiorcy jest preferowana przez ABC DATA S.A.
  Od dnia 01.07.2015 wypłaty gotówkowe wynikające z nadpłat gotówkowych/ w przelewach, faktur korygujących wystawionych przez ABC Data S.A., będzie można odebrać wyłącznie na podstawie podpisanego upoważnienia podpisanego zgodnie z reprezentacją firmy / właściciela, z pieczątką firmy.
 11. W ramach systemu InterLink, ABC Data udostępnia Klientom nieposiadającym zaległości płatniczych,  możliwość zapłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowej za zamówienia na towary dostępne w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem, że ABC Data ma prawo odmówić udostępnienia tej metody płatności bez podania przyczyny. Opłaty z tytułu płatności internetowych ponosi Klient. Skorzystanie przez Klienta z płatności internetowej wymaga uprzedniej akceptacji regulaminu dostawcy tego systemu udostępnionego w systemie InterLink.

 

Aby Państwa decyzje w sprawach zakupów stały się łatwiejsze i wygodniejsze staramy się na bieżąco poszerzać ofertę produktową oraz zwiększyć ilość informacji o cenach i dostępności artykułów w systemie sprzedaży InterLink:

interlink.abcdata.pl - serwis dla klientów ABC Data, udostępniający na bieżąco informacje o cenach, dostępności towarów, umożliwiający bezpośrednie składanie zamówień. Dostęp do tej części systemu możliwy jest po podpisaniu Umowy Dealerskiej i wymaga rejestracji użytkownika. W tym celu należy skorzystać z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie interlink.abcdata.pl „Zarejestruj nowego użytkownika InterLinka”.

Do kontaktu z Państwem wykorzystujemy dane z formularza "Informacje o Dealerze", będącego załącznikiem do umowy. Prosimy o precyzyjne wypełnienie tego formularza, a w szczególności podanie właściwych numerów faksów i telefonów. Dzięki temu otrzymają Państwo więcej interesujących informacji. Pragniemy, aby mając dostęp do w/w informacji, traktowali Państwo zakupy w ABC Data jako łatwe i przyjemne.

 

Informacje nt. magazynu w Sosnowcu!

Przy odbiorze osobistym Towaru wymagane jest ważne upoważnienie podpisane przez reprezentanta firmy.
Godziny otwarcia magazynu: 09:30-15:30 odbiory własne dla klientów z kredytem, 09:30-15:00 odbiory własne gotówkowe.
Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Sokolska 68A (Hines Logistic Park, na tyłach hipermarketu Auchan)
 

Umowa dealerska

W celu podpisania umowy dilerskiej prosimy o wypełnienie formularza "Zarejestruj swoją firmę" na stronie: interlink.abcdata.pl

Załącznik do umowy dealerskiej - lista osób upoważnionych do odbioru towaru:
Lista osób upoważnionych do odbioru towaru

Wniosek kredytowy
Weksel
Deklaracja wekslowa
Załącznik do weksla "in blanco"

Reprezentacja spółki w przypadku Sp. z o.o. - Art. 230 KSH

Szanowni Państwo.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szczególne regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego obowiązujące od 01.01.2001r. na mocy ustawy z dnia 15.09.2000r Kodeks Spółek Handlowych. Art. 230 tejże ustawy w brzmieniu "Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej." nakłada na Zarządy spółek z o.o. ograniczenia w zawieraniu umów i kontraktów. W przypadku, gdy Państwa kapitał zakładowy jest zbyt niski w stosunku do dokonywanych transakcji a w umowie spółki nie ma zapisów zwiększających uprawnienia Zarządu do reprezentowania spółki Urzędy Skarbowe powołując się na ten artykuł mogą zakwestionować zaliczenie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu jak również odliczanie podatku VAT. Dlatego też prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego oświadczenia wraz z aktualnym wyciągiem z rejestru handlowego, oraz umową spółki - jeżeli zawiera ona ograniczenia lub rozszerzenia uprawnień do reprezentowania Spółki przez Zarząd.

Jeżeli transakcje handlowe zawierane przez Państwa firmę z ABC Data nie mieszczą się w limicie wyznaczonym przez Art. 230 KSH, mając na uwadze nasze przyszłe stosunki handlowe jak również bezpieczeństwo transakcji, prosimy również o jak najszybsze dokonanie stosownej zmiany zapisów w umowie spółki. Zgodnie z posiadaną przez nas opinią prawną jest to najlepszym i najpewniejszym sposobem na rozwiązanie tej kwestii - nie tylko w zakresie kontaktów z ABC Data - ale również we wszystkich sprawach prowadzonych przez Zarząd spółki. Po dokonaniu zmiany w umowie spółki lub zmianie kapitału zakładowego - prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia oraz kopii umowy spółki lub wypisu z rejestru przedsiębiorców. Jeżeli nie mają Państwo możliwości szybkiej zmiany umowy spółki - do czasu dokonania zmiany prosimy o dostarczenie uchwały wspólników w brzmieniu zbliżonym do wzoru na końcu niniejszego pisma. Uchwała taka nie wymaga formy aktu notarialnego.

Jednocześnie informujemy iż kapitał zakładowy spółki ABC Data S.A. wynosi 121.757.404,- PLN.

==================
Przykład tekstu uchwały wspólników:

(...)
Mając na uwadze Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważniamy Zarząd Spółki do zawarcia umowy handlowej z firmą ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 3 nr Krajowego Rejestru Sądowego 0000039090, skutkującej powstawaniem zobowiązań z tytułu sprzedaży z odroczonym terminem płatności, oraz złożeniem zabezpieczeń 
do kwoty ................................ (słownie: ........................................................................................ )
Jednocześnie uznajemy i akceptujemy czynności i umowy zawarte przez Zarząd Spółki przed niniejszą uchwałą w granicach określonych powyższą uchwałą.
(...)

Oświadczenie Zarządu - Art. 230 KSH