Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2019-02-20

W dniu 20 lutego 2019 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 18 marca 2019 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia.
  7. Zamknięcie obrad NWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z NWZ umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18 marca 2019
Projekty uchwał NWZ 18 marca 2019
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów (NWZ 18 marca 2019)
Formularz pełnomocnictwa NWZ 18 marca 2019
Formularz Instrukcji NWZ 18 marca 2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 18 marca 2019 - zmieniona agenda
Projekty uchwał NWZ 18 marca 2019 - zaktualizowane
Formularz Instrukcji NWZ 18 marca 2019 - zaktualizowany
Wniosek akcjonariusza ws. zmiany porządku obrad NWZ