Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-12-31

W dniu 31 grudnia 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 28 stycznia 2019 r., na godz. 09:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

 

Porządek obrad NWZ:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ABC Data S.A.,
  • zmiany firmy spółki ABC Data S.A.,
  • zmiany przedmiotu działalności spółki ABC Data S.A.,
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad NWZ.

 

Załączniki:
Formularz pełnomocnictwa NWZ 28 stycznia 2019
Formularz Instrukcji NWZ 28 stycznia 2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28 stycznia 2019
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów (NWZ 28 stycznia 2019)
Projekty uchwał NWZ 28 stycznia 2019