Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2018-05-15

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 11 czerwca 2018 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

 

Porządek obrad ZWZ:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 4. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2017,
 5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,
 6. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy,
 7. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 1. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki
Projekty uchwał na ZWZ Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na ZWZ Spółki
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ