Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2017-06-01

W dniu 1 czerwca 2017 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2017 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.


Porządek obrad NWZ:
1.       Otwarcie obrad ZWZ
2.       Wybór Przewodniczącego ZWZ
3.       Sporządzenie listy obecności
4.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
5.       Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ
6.       Podjęcie uchwał w sprawie:
     a.  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
     b.  rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2016
     c.   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
     d.   rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2016
     e.   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
     f.   podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
     g.  udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
     h.  udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016
     i.  zmian w statucie Spółki
     j.  przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
     k.  odwołania członków Rady Nadzorczej
     l.  powołania członków Rady Nadzorczej
     m.  udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie nabycia akcji własnych
     n.  utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego
7.       Zamknięcie obrad ZWZ.

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki
Projekty uchwał na ZWZ Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku