Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-06-10

W dniu 10 czerwca 2016 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 7  lipca 2016 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. 

Porządek obrad NWZ:
1.      Otwarcie obrad NWZ
2.      Wybór Przewodniczącego NWZ
3.      Sporządzenie listy obecności
4.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
5.      Zatwierdzenie porządku obrad NWZ
6.      Podjęcie uchwał w sprawie:
    a.        uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej
    b.        ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej Spółki
    c.        przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
7.      Zamknięcie obrad NWZ.

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki
Projekty uchwał na NWZ Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na NWZ
Tekst jednolity Statutu Spółki
Zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki
Wniosek Akcjonariusza ws. zmiany porządku obrad wraz z projektem uchwały
Zmieniony formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 7 lipca 2016