Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2015-09-24

W dniu 24 września 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 21 października 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad NWZ:

1.      Otwarcie obrad NWZ

2.      Wybór Przewodniczącego NWZ

3.      Sporządzenie listy obecności

4.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

5.      Zatwierdzenie porządku obrad NWZ

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu

b. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej

c. przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

d. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015

7.      Zamknięcie obrad NWZ

 

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia.

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki
Projekty uchwał na NWZ Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na NWZ
Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 21 października 2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 21 października 2015 roku