Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2015-06-16

W dniu 20 maja 2015 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 16 czerwca 2015 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

 

Porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad ZWZ

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ

3. Sporządzenie listy obecności

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

f. użycia kapitału zapasowego

g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

j. odwołania członka Rady Nadzorczej

k. powołania członków Rady Nadzorczej

l. zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu

n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

Porządek obrad ZWZ zmieniony na wniosek akcjonariusza z dnia 25 maja 2015 r.:

1. Otwarcie obrad ZWZ

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ

3. Sporządzenie listy obecności

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2014

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

f. użycia kapitału zapasowego

g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014

j. odwołania członka Rady Nadzorczej

k. powołania członków Rady Nadzorczej

l. zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Zarządu

n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

o. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej

p. emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

 

 

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki
Projekty uchwał na WZA Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na WZA
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ ABC Data S.A.
Projekt uchwały na wniosek akcjonariusza
Zmieniony Formularz Instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika
Opinia Zarządu Spółki
Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 16 czerwca 2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 16 czerwca 2015 roku