Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-10-29

W dniu 29 października 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „NWZ”) na dzień 25 listopada 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu motywacyjnego za rok 2013;

b. w sprawie zmian w statucie Spółki;

c. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Zarządu i osób kluczowych;

d. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki;

e. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Rady Nadzorczej;

f. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki;

g. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.;

h. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji;

i. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;

8. Zamknięcie obrad NWZ.

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki
Projekty uchwał na WZA Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na WZA