Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-06-23

W dniu 27 maja 2014 roku Spółka opublikowała korektę raportu bieżącego 22/2014 z dnia 26 maja 2014 roku o treści przedstawionej poniżej:

Zarząd ABC Data S.A. niniejszym koryguje błędy edycyjne w materiałach związanych z ogłoszeniem zwołującym ZWZ Spółki na dzień 23 czerwca 2014 roku w następujący sposób:

* koryguje się porządek obrad poprzez dodanie punktu k-1 o treści "zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej".
Projekt uchwały dotyczącej tego punktu porządku obrad zawarty był w ogłoszeniu z dnia 26 maja 2014 roku w projektach uchwał oraz formularzu głosowania przez pełnomocnika. W dokumentacji przedstawionej akcjonariuszom w ogłoszeniu zwołującym ZWZ z dnia 26 maja 2014 roku był umieszczony tekst uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej wraz z tekstem regulaminu.

* koryguje się treść projektu uchwały numer 29 ZWZ Spółki poprzez zamianę w Par. 1 ustęp 9 punkt 2 tekstu:
"2/ poziom zysku EBITDA wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych – „Warunek Ekonomiczny”;"

na tekst:
"2/ poziom skonsolidowanego zysku EBITDA wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, wynikający ze zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez walne zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosić będzie minimum 70.722 tys. złotych – „Warunek Ekonomiczny”;"

W związku z korektą treści projektu uchwały numer 29 odpowiedni zapis wprowadzono też do formularza instrukcji głosowania przez pełnomocnika.

W związku z wprowadzonymi korektami zmianie uległy załączniki:
* Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki;
* Projekty uchwał na WZA Spółki;
* Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika.
wyłącznie w zakresie opisanym powyżej.

Poniżej umieszczono skorygowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ:

W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 23 czerwca 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. 

Porządek obrad ZWZ: 
1. Otwarcie obrad ZWZ. 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Sporządzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 
5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013; 
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2013; 
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
f. zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego; 
g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 
i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
j. odwołania członków Rady Nadzorczej;
k. powołania członków Rady Nadzorczej;
k-1. zatwierdzenie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
l. udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia; 
m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013;
n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki;
o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad ZWZ. 

Skorygowane załączniki do raportu 22/2014_1 z dnia 27 maja 2014 roku umieszczone są poniżej.


W dniu 26 maja 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 23 czerwca 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. 

Porządek obrad ZWZ: 
1. Otwarcie obrad ZWZ. 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Sporządzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 
5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
          a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013; 
          b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2013; 
          c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
          d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2013;
          e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013;
          f. zmiany wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego; 
          g. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
          h. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 
          i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
          j. odwołania członków Rady Nadzorczej;
          k. powołania członków Rady Nadzorczej;
          l. udzielenia Zarządowi ABC Data S.A. upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia; 
          m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013;
          n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki;
          o. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad ZWZ. 

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki - Korekta
Projekty uchwał na WZA Spółki - Korekta
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika - Korekta
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki
Projekty uchwał na WZA Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na WZA