Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Walne Zgromadzenia


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2016-04-20

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 4021 § 1 i 2 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 17 maja 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14.

Porządek obrad ZWZ:

 1. Otwarcie obrad ZWZ
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
 5. Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A za rok obrotowy 2015
  c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
  d. rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
  e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
  f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
  g. udzielenia członkom Zarządu ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
  h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej ABC Data S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015
  i. odwołania członka Rady Nadzorczej
  j. powołania członka Rady Nadzorczej
  k. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Zarządu
  l. emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki
  m. ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2016 dla członków Rady Nadzorczej
  n. emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki
  o. zmian w statucie Spółki
 7. Zamknięcie obrad ZWZ.
Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki
Projekty uchwał na ZWZ Spółki
Oświadczenie o liczbie akcji i głosów
Formularz pełnomocnictwa
Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika
Dokumentacja przedstawiana na ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 17 maja 2016 roku