Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Split payment

Płatności od ABC Data z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

Wraz ze zmianami w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług („VAT”), od 1 lipca 2018 r. wprowadzono możliwość płatności z zastosowaniem tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment).

Zgodnie z nowymi przepisami nabywca towarów i usług może dokonać na rzecz sprzedawcy płatności, w której wartość transakcji brutto zostanie podzielona na kwotę netto oraz wartość VAT. Kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a wartość podatku VAT na tzw. rachunek VAT, założony przez bank dla każdego przedsiębiorcy, dla którego jest prowadzony rachunek rozliczeniowy. Wybór sposobu zapłaty należy do kupującego.

Poniżej prezentujemy ogólne założenia mechanizmu płatności dokonywanych przez ABC Data S.A.:

  • Faktury wystawione w PLN – każda faktura jest opłacana odrębnym przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
  • Krajowy obrót dokumentowany fakturami w walutach obcych, na których zgodnie z przepisami kwota VAT jest określona w PLN, Spółka realizuje płatności kwoty VAT w PLN przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), a pozostałą część wierzytelności w walucie transakcji.

Ewentualna kompensata zobowiązań z należnościami dokonywana jest wyłącznie na kwotach netto faktur – wartość VAT wynikająca z danej faktury każdorazowo będzie opłacona przez ABC Data S.A. w pełnej wysokości.

W indywidualnych przypadkach sposób płatności może ulec zmianie.