Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):
Dział Obsługi Klientów

E: dokw@abcdata.eu

Rejestracja Klientów

T: +48 22 591 67 44
E: rejestracja@abcdata.eu

Dział Kontroli Należności i Windykacji

T: +48 22 676-08-79
T: +48 22 676-09-82
T: +48 22 591-61-88
T: +48 22 591-64-88
T: +48 22 591-67-98
T: +48 22 275-72-61
E: windkol@abcdata.eu

Dział Reklamacji (RMA)

T: +48 22 591 67 49
E: rma@abcdata.eu

Regulamin e-faktury

Informacja o nowym Regulaminie e-faktury

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

Szanowni Klienci,

działając w imieniu i na rzecz ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i najwyższy poziom świadczonych przez nas usług e-commerce wprowadzamy z dniem 1 kwietnia 2017 r. nowy Regulamin e-faktury, który załączamy do niniejszego powiadomienia. Zastąpi on w całości dotychczasowy Regulamin e-faktury z dnia
29 listopada 2011 r.

Nowy regulamin został przyjęty w celu wprowadzenia wygodniejszej dla Klientów formy dostarczania e-faktur w formacie pdf z podpisem elektronicznym oraz sposobu wyrażania zgody na ich otrzymywanie. Jest on dostosowany do obecnych funkcjonalności i zasad działania Systemu InterLink oraz wymogów obowiązującego prawa i praktyki e-commerce.

Aktualizacja obejmuje przede wszystkim:

 • przesyłanie faktury elektronicznej w formacie pdf z podpisem elektronicznym na adres
  e-mail podany przez Klienta (zamiast konieczności ręcznego pobierania e-faktury
  z Systemu InterLink);
 • wyrażanie w Systemie InterLink zgody on-line na stosowanie e-faktury poprzez złożenie Oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej (obok dotychczasowej formy pisemnej);
 • zachowanie dostępności e-faktur w Systemie InterLink do pobrania, przy czym datą dostarczenia e-faktury będzie data jej wysyłki z Systemu InterLink na adres e-mail Klienta.

Wyrażenie zgody on-line na e-faktury w formacie pdf z wysyłką na adres e-mail odbywa się w Systemie InterLink przez osoby upoważnione z Państwa strony posiadające uprawnienia administratora (formularz dostępny po zalogowaniu pod adresem: https://il2.systemb2b.com/PageSet/EinvoiceAcceptance.aspx). Dla Państwa wygody udostępniamy również w razie potrzeby wzór stosownego pełnomocnictwa. Prawidłowo podpisane dokumenty pełnomocnictw prosimy przesłać na adres korespondencyjny: ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem „e-faktury” lub na adres e-mail efaktura@abcdata.eu (w zależności od przyjętego sposobu złożenia oświadczenia).

Na podstawie złożonych przez Państwa oświadczeń rozpoczniemy od 1 kwietnia 2017 r., tj. od dnia wejścia w życie nowego regulaminu, proces aktywacji tej formy e-faktur. Klienci, którzy korzystają
z e-faktur w formacie pdf na dotychczasowych zasadach proszeni są o jak najszybsze złożenie oświadczenia i podanie adresu e-mail do wysyłki e-faktur.

Informację o wprowadzeniu nowego regulaminu, a także jego treść udostępniamy na naszej stronie korporacyjnej http://abcdata.eu oraz w Systemie InterLink (zakładka Regulaminy). Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami nowego regulaminu.

W razie pytań i wątpliwości związanych z wprowadzeniem nowego regulaminu, prosimy o kontakt bezpośrednio z p. Bartłomiejem Jeziorskim, E-Commerce Project Manager (bartlomiej.jeziorski@abcdata.eu) lub Państwa Opiekunem Handlowym.


Z poważaniem,

Ilona Weiss – Prezes Zarządu ABC Data S.A.
Andrzej Kuźniak – Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A.

Regulamin e-faktury

§ 1 Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. ABC Data – ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287132, NIP 5242617178, o kapitale zakładowym 125.266.899,00 zł (wpłaconym w całości), adres e-mail sekretariat@abcdata.eu;
 3. Dealer – podmiot współpracujący z ABC Data zgodnie z Warunkami Współpracy, niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Produktów u ABC Data w celu ich dalszej odsprzedaży;
 4. Strona – ABC Data lub Dealer;
 5. Warunki Współpracy – warunki współpracy handlowej Stron, w tym odpowiednio:
  • Umowa Dealerska według wzoru ABC Data zawarta pomiędzy Stronami, lub inna umowa indywidualnie uzgodniona przez Strony określająca zasady współpracy handlowej Stron, w tym zasady nabywania i dostarczania Produktów; lub
  • ogólne warunki umowne udostępnione w Systemie lub na stronie internetowej ABC Data pod adresem http://www.abcdata.eu, obejmujące w szczególności warunki dot. sprzedaży, dostaw, zwrotów, obsługi reklamacyjnej, uzyskania kredytu kupieckiego;
 6. Produkty – produkty IT, RTV, AGD oraz inne znajdujące się w aktualnej ofercie produktowej ABC Data;
 7. System InterLink lub System – internetowy system sprzedaży prowadzony przez ABC Data, znajdujący się pod adresem http://www.InterLink.pl;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca na wniosek Dealera imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem Konto Dostępowe w ramach Systemu, z możliwymi uprawnieniami w zakresie m.in. przeglądania aktualnej oferty produktowej ABC Data, dokonywania zakupów w imieniu Dealera, określania miejsc dostawy Produktów, składania reklamacji w imieniu Dealera, przeglądania dokumentów finansowych (księgowych) dot. zakupów dokonanych w imieniu Dealera, administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera; Użytkownika uważa się za osobę umocowaną do działania w imieniu Dealera;
 9. Konto Dostępowe – imienne i opatrzone odrębnym loginem i hasłem konto utworzone w ramach Systemu dla Użytkownika;
 10. Siła Wyższa – każde zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenie pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojna i inne działania o charakterze zbrojnym, działanie siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, mające wpływ na realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy, lub inne zdarzenia o podobnym charakterze, których wystąpienie wyklucza realizację Regulaminu lub Warunków Współpracy; powołanie się na Siłę Wyższą wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony wraz z uzasadnieniem; powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego Siłę Wyższą lub ustania jego skutków;
 11. Faktura Elektroniczna – faktura, faktura korygująca, w postaci dokumentu elektronicznego w formacie PDF, których autentyczność pochodzenia i integralność treści będzie zapewniona poprzez podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu wydanego na rzecz ABC Data przez autoryzowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne;
 12. Ustawa – Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2016.710 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
 13. Oświadczenie – oświadczenie Dealera o akceptacji faktur w formie elektronicznej, według wzoru określonego przez ABC Data, obejmujące w szczególności akceptację Regulaminu, zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień oraz adres e-mail, na który mają być przesyłane Faktury Elektroniczne. 

 

§ 2 Przedmiot Regulaminu  

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad wystawiania i przesyłania przez ABC Data Faktur Elektronicznych na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Dealera w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia i integralność treści Faktur Elektronicznych, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie, w ramach współpracy handlowej Stron w oparciu o Warunki Współpracy. 
 2. ABC Data zastrzega, że Regulamin nie jest skierowany do konsumentów.

 

§ 3 Warunki i zasady udostępniania Faktur Elektronicznych

 1. Warunkiem skorzystania przez Dealera z możliwości otrzymywania Faktur Elektronicznych na podany przez niego adres e-mail jest:
  1. zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu;
  2. złożenie Oświadczenia o treści i na zasadach określonych przez ABC Data; 
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej połączonego z siecią Internet oraz programu do odczytu plików pdf.
 2. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku złożenia Oświadczenia w formie pisemnej, prawidłowo podpisane przez Dealera Oświadczenie, Dealer wysyła na adres: ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem „e-faktury”. W przypadku korzystania przez Dealera z Systemu InterLink złożenie Oświadczenia może nastąpić w Systemie InterLink przez Użytkownika, będącą osobą upoważnioną do reprezentowania Dealera i posiadającą uprawnienia do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera.
 3. ABC Data dołoży starań, aby aktywacja wysyłki Faktur Elektronicznych nastąpiła nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ABC Data Oświadczenia złożonego przez Dealera (przy czym termin ten liczony jest nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie Regulaminu). O aktywacji Dealer zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w Oświadczeniu.

 

§ 4 Zasady przesyłania Faktur Elektronicznych

 1. Strony postanawiają, iż dochowają należytej staranności oraz podejmą wszelkie niezbędne działania, aby przesyłane Faktury Elektroniczne cechowała autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie. 
 2. Faktury Elektroniczne będą przesyłane przez ABC Data z wykorzystaniem Systemu InterLink, który ewidencjonuje datę wysłania wiadomości e-mail z załączoną Fakturą Elektroniczną na adres e-mail podany przez Dealera, co będzie stanowiło potwierdzenie doręczenia Faktury Elektronicznej Dealerowi. Dla uniknięcia wątpliwości z uwagi na możliwość przyjęcia indywidualnych zasad współpracy handlowej Stron, ABC Data potwierdza, że dostęp Dealera do Systemu InterLink nie jest warunkiem skorzystania przez Dealera z możliwości otrzymywania Faktur Elektronicznych na podany przez niego adres e-mail. 
 3. Dodatkowo Faktury Elektroniczne przesłane zgodnie z § 4 pkt 2 będą dostępne dla Dealera w Systemie InterLink, o ile Dealer zaakceptował Regulamin Systemu Interlink oraz spełnił pozostałe wymagania określone przez ABC Data w tym regulaminie. Dostęp do Faktur Elektronicznych jest możliwy po zalogowaniu do Systemu InterLink z wykorzystaniem wcześniej utworzonego Konta Dostępowego dla Użytkownika z nadanymi uprawnieniami w tym zakresie.
 4. W przypadku Faktur Elektronicznych stanowiących faktury korygujące ABC Data zastrzega sobie prawo do żądania od Dealera potwierdzenia akceptacji takiej faktury w Systemie InterLink, o ile Dealer ma przyznany dostęp do Systemu InterLink oraz z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień Stron. 
 5. W przypadku powzięcia wiadomości przez ABC Data o braku dostarczenia Faktury Elektronicznej pomimo wysyłki na adres wskazany przez Dealera (w tym w szczególności z powodu podania błędnego adresu e-mail lub jego późniejszej dezaktywacji), a także w przypadku zaistnienia innych przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających wysyłkę Faktur Elektronicznych, ABC Data zastrzega sobie prawo do dostarczenia faktury Dealerowi w formie papierowej. 
 6. Strony oświadczają, iż Faktury Elektroniczne przechowywane będą w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność jak również łatwe ich odszukanie przez okres wymagany Ustawą.

 

§ 5 Zmiana adresu e-mail 

 1. W przypadku potrzeby zmiany adresu e-mail wskazanego do otrzymywania Faktur Elektronicznych Dealer prześle stosowne zawiadomienie do ABC Data w trybie określonym w § 7 Regulaminu. Otrzymanie takiego zawiadomienia nie powoduje konieczności wyrażenia ponownej zgody na otrzymywanie Faktur Elektronicznych w formie elektronicznej. ABC Data dokona systemowej zmiany adresu e-mail Dealera do otrzymywania Faktur Elektronicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionego zawiadomienia.
 2. W przypadku niepowiadomienia ABC Data o zmianie adresu e-mail, Fakturę Elektroniczną uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres e-mail Dealera podany dla celów otrzymywania Faktur Elektronicznych.

 

§ 6 Zakończenie przesyłania faktur w formie elektronicznej

 1. Dealer ma prawo do cofnięcia udzielonej akceptacji odnośnie stosowania przez ABC Data Faktur Elektronicznych, co skutkować będzie utratą uprawnienia ABC Data do przesyłania Dealerowi Faktur Elektronicznych i zablokowaniem wysyłki w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym ABC Data otrzymała stosowne zawiadomienie od Dealera o cofnięciu akceptacji. Zawiadomienie o cofnięciu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej Dealer prześle do ABC Data w trybie określonym w § 7 Regulaminu. 
 2. Ponowna aktywacja Faktur Elektronicznych wymaga złożenia nowego Oświadczenia.
 3. ABC Data zaprzestanie wysyłania Faktur Elektronicznych w przypadku zakończenia rozliczeń Stron w oparciu o Warunki Współpracy.
 4. Dealer jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Dealera, ABC Data ma prawo do zaprzestania wysyłki Faktur Elektronicznych na adres e-mail Dealera i powrotu do formy papierowej.

 

§ 7 Zawiadomienia  

 1. Dealer wysyła zawiadomienia odnośnie zmiany adresu e-mail, cofnięcia akceptacji odnośnie stosowania przez ABC Data Faktur Elektronicznych, a także w innych kwestiach związanych z realizacją Regulaminu w następujący sposób:

a) na piśmie na adres: ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, z dopiskiem „e-faktury”, lub 

b) w formie elektronicznej na adres e-mail efaktura@abcdata.eu, przy czym zawiadomienie powinno być wysłane pod rygorem skuteczności z adresu wskazanego przez Dealera w Oświadczeniu lub z późniejszego zmienionego w trybie niniejszego paragrafu lub z adresu a-email Użytkownika upoważnionego do reprezentowania Dealera, posiadającego uprawnienia do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera.

 1. ABC Data wysyła zawiadomienia dotyczące potwierdzenia zmiany adresu e-mail, potwierdzenia cofnięcia akceptacji odnośnie stosowania przez ABC Data Faktur Elektronicznych, zmiany Regulaminu oraz innych kwestii dotyczących Regulaminu w formie elektronicznej na adres wskazany przez Dealera w Oświadczeniu lub na później zmieniony lub na adres e-mail Użytkownika upoważnionego do reprezentowania Dealera, posiadającego uprawnienia do administrowania Kontami Dostępowymi w imieniu Dealera.

 

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności ABC Data

 1. ABC Data dołoży należytych starań w celu utrzymania Systemu InterLink w stanie technicznym pozwalającym na nieprzerwane i niezakłócone wysyłanie Faktur Elektronicznych, a także w celu rozwoju Systemu InterLink w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa, wydajności i stabilności jego działania.
 2. ABC Data nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostępie do Systemu InterLink oraz przerwy w wysyłce Faktur Elektronicznych, bez względu na ich powody. Wszelka odpowiedzialność ABC Data wobec Dealera z tytułu przerw w funkcjonowaniu lub wadliwego funkcjonowania Systemu jest wyłączona. W szczególności ABC Data nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkody powstałej w wyniku wadliwego działania systemów zasilania, systemów telefonicznych lub teleinformatycznych, należących do zewnętrznych dostawców lub operatorów, a także wystąpienia działania Siły Wyższej. 
 3. Postanowienia wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność ABC Data w żadnym wypadku nie dotyczą szkód wyrządzonych Dealerowi przez ABC Data z winy umyślnej.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Dealer nie jest upoważniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich. 
 2. ABC Data może dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu za uprzednim zawiadomieniem dokonanym mailowo na adres wskazany przez Dealera jako adres do kontaktu z ABC Data. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie w terminie określonym przez ABC Data nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wysłania zawiadomienia. ABC Data może dokonać zmian Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, zmiany praktyki lub wykładni przez sądy powszechne lub organy państwowe, zmiany polityki lub strategii sprzedażowej ABC Data, a także w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków. Dealer może w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, które będzie traktowane jako zakończenie woli Dealera do otrzymania Faktur Elektronicznych z dniem poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu określonego w zawiadomieniu.
 3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. ABC Data dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy.
 5. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Dealerem a ABC Data są rozstrzygane przez polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla ABC Data. Jeżeli Regulamin występuje w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.
 6. O ile zostały spełnione warunki udostępniania Faktur Elektronicznych, niniejszy Regulamin stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży Produktów i usług powiązanych w zakresie fakturowania. 
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 r. i zastępuje w całości Regulamin e-faktury z dnia 29 listopada 2011 r. 

 

Pobierz dokument:


Regulamin e-faktury
Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej
Pełnomocnictwo e-faktury