Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Raport półroczny 2012
27-08-2012
Wybrane dane finansowe H1 2012
Oświadczenie Zarządu ABC Data S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A.
Raport biegłego rewidenta dotyczący jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ABC Data
Raport biegłego rewidenta dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ABC Data