Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
ABC Data S.A.
18-03-2013
Wybrane dane finansowe 2012
Raport roczny 2012
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2012
Oświadczenie Zarządu
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania jednostkowego
Grupa Kapitałowa ABC Data
18-03-2013
Wybrane dane finansowe 2012
Skonsolidowany raport roczny 2012
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2012
Oświadczenie Zarządu
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego