Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Roczny raport jednostkowy ABC Data S.A. za 2015 rok
17-03-2016
Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności ABC Data S.A. za rok obrotowy 2015
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego przez niezależnego biegłego rewidenta
Roczny raport skonsolidowany Gupy Kapitałowej ABC Data za 2015 rok
17-03-2016
Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ABC Data za rok obrotowy 2015
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2015
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego przez niezależnego biegłego rewidenta