Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
3 kwartał
10-11-2014
Wybrane Dane Finansowe
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014
Rozszerzony skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2014 roku - Pozostałe informacje
1 kwartał
12-05-2014
Wybrane Dane Finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2014 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 kwartał 2014 r.
Pozostałe informacje