Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Roczny raport jednostkowy ABC Data S.A. za 2014 rok
19-03-2015
Wybrane Jednostkowe Dane Finansowe
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego przez niezależnego biegłego rewidenta
Roczny raport skonsolidowany Gupy Kapitałowej ABC Data za 2014 rok
19-03-2015
Wybrane Skonsolidowane Dane Finansowe
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za rok 2014
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2014
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego przez niezależnego biegłego rewidenta