Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
Roczny raport jednostkowy ABC Data S.A. za 2013 rok
17-03-2014
Wybrane Dane Finansowe
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Jednostkowe sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2013
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania jednostkowego przez niezależnego biegłego rewidenta
Roczny raport skonsolidowany Gupy Kapitałowej ABC Data za 2013 rok
17-03-2014
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Spółki
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapi tałowej ABC Data
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok 2013
Oświadczenie Zarządu
Opinia i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego przez niezależnego biegłego rewidenta