Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Raporty giełdowe

Raporty bieżące Raporty okresowe
17-06-2019 20:04
Raport 44/2019
Informacja o zbyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki
17-06-2019 19:57
Raport 43/2019
Zawarcie aneksu do umowy ramowej z inwestorem z dnia 21 grudnia 2018 r.
16-06-2019 23:23
Raport 42/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2019 roku
14-06-2019 18:07
Raport 41/2019
Uzyskanie przez Emitenta informacji o dojściu do skutku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta
14-06-2019 17:45
Raport 40/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r.
12-06-2019 19:34
Raport 39/2019
Uzyskanie przez ABC Data S.A. informacji o spełnieniu się warunku zawieszającego z umowy ramowej z dnia 21 grudnia 2018 r.
10-06-2019 12:48
Raport 38/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2019
30-05-2019 19:55
Raport 37/2019
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
09-05-2019 21:54
Raport 33/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w kwietniu 2019
26-04-2019 22:41
Raport 32/2019
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.
25-04-2019 20:04
Raport 31/2019
Aktualizacja informacji o szacunkach wyników finansowych za 2018r.
19-04-2019 23:18
Raport 30/2019
Informacja o szacunkach wyników finansowych za 2018 r.
19-04-2019 21:45
Raport 29/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
08-04-2019 19:06
Raport 28/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w marcu 2019
22-03-2019 17:29
Raport 27/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2018
18-03-2019 19:56
Raport 26/2019
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
18-03-2019 19:46
Raport 25/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 marca 2019 roku
18-03-2019 19:39
Raport 24/2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2019 r.
11-03-2019 20:19
Raport 23/2019
Otrzymanie przez ABC Data S.A. oświadczenia Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” w sprawie wniesienia i cofnięcia powództwa
08-03-2019 09:09
Raport 22/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2019
07-03-2019 23:21
Raport 21/2019
Udzielenie zabezpieczenia roszczenia OFE PZU „Złota Jesień”
07-03-2019 23:12
Raport 20/2019
Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Emitenta
20-02-2019 21:40
Raport 18/2019
Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15-02-2019 17:40
Raport 16/2019
Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
12-02-2019 23:46
Raport 15/2019
Stanowisko Zarządu ABC Data S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A., ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r.
12-02-2019 18:32
Raport 14/2019
Otrzymanie przez Emitenta wiążącej oferty nabycia 100% udziałów w spółce zależnej; weryfikacja wyceny spółki zależnej
12-02-2019 18:24
Raport 13/2019
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zbycia 100% udziałów w spółce zależnej
08-02-2019 12:33
Raport 12/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2019
07-02-2019 19:00
Raport 11/2019
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.
06-02-2019 22:33
Raport 10/2019
Informacja o wszczęciu kontroli podatkowej w stosunku do spółki zależnej Emitenta
06-02-2019 22:18
Raport 9/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2019 roku
06-02-2019 20:15
Raport 8/2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31-01-2019 23:57
Raport 7/2019
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2019 roku
29-01-2019 18:42
Raport 6/2019
Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku
28-01-2019 17:03
Raport 5/2019
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data
21-01-2019 17:12
Raport 4/2019
Zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.
18-01-2019 17:26
Raport 3/2019
Informacja o transakcji zastawu na akcjach Emitenta przez MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A.
16-01-2019 19:25
Raport 2/2019
Informacja o decyzji organu podatkowego w Czechach w stosunku do spółki zależnej Emitenta
09-01-2019 08:19
Raport 1/2019
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w grudniu 2018