Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Polityka Dywidendy

 

 

Ogólnym założeniem
polityki dywidendowej ABC Data
jest stabilne realizowanie wypłat
dywidendy dla akcjonariuszy w długim terminie.

Ogólnym założeniem polityki dywidendowej ABC Data jest stabilne realizowanie wypłat dywidendy dla akcjonariuszy w długim terminie. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem.

Zasadą polityki Spółki odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku, planowanych inwestycji i możliwości finansowych Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

Polityka dywidendowa zakłada realizowanie wypłat z zysku Spółki dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie ok. 50% zysku netto wynikającego z jednostkowego sprawozdania rocznego Spółki.
 

Dywidenda wypłacona w latach 2011-2018: