Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Ład Korporacyjny

ABC Data SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Wyżej wymieniony tekst zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.


Dokumenty korporacyjne Dobre praktyki ABC Data
Statut Spółki
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Plan połączenia ze spółką SPV Sail Sp. z o.o. z dnia 11 stycznia 2019 r.