Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Informacje Prawne

Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego ABC Data.

Korzystanie z niniejszej serwisu internetowego oznacza zgodę na poniższe Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego ABC Data.

Informacje ogólne
Wyłączne prawo do niniejszego serwisu internetowego ma ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287132, NIP 524-26-17-178, o kapitale zakładowym, wpłaconym w całości, w wysokości 125.266.899 zł (dalej „ABC Data”).


Prawa autorskie
Prawa autorskie do wszystkich materiałów umieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, w tym w szczególności ale nie wyłącznie do wszystkich znaków handlowych, towarowych, znaków graficznych (logo), adresów serwisów internetowych, nazw produktów, zdjęć, informacji i innych (dalej „materiały”) przysługują ABC Data, lub ich właścicielom, którzy zezwolili na umieszczenie tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym. Niniejszy serwis internetowy jak i materiały podlegają ochronie przewidzianej przez międzynarodowe i krajowe przepisy prawa. Korzystanie z materiałów, będących własnością ABC Data, dozwolone jest wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem iż materiały nie będą modyfikowane i zachowane zostaną oznaczenia praw autorskich, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy ABC Data. Korzystanie z materiałów nie oznacza nabycia przez korzystającego jakichkolwiek praw na dobrach nie materialnych do materiałów. Warunki korzystania z materiałów właścicieli, którzy zezwolili na ich umieszczenie w niniejszym serwisie internetowym, określają Ci właściciele. Zabrania się, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ABC Data lub podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie w szczególności ale nie wyłącznie powielania, modyfikowania, prezentowania, transmitowania, rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania materiałów w całości lub w części.


Zawartość serwisu internetowego
Żadne materiały zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią jakiegokolwiek oświadczenia lub zapewnienia. Nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny. ABC Data nie udziela żadnych gwarancji – ani jawnych ani domniemanych – w odniesieniu do materiałów, w tym w szczególności ale nie wyłącznie gwarancji co do co wartości handlowej, przydatności do określonego celu, praw własności, nienaruszalności przepisów prawa. ABC Data nie gwarantuje, że materiały są dokładne ani wolne od błędów. Użytkownik korzysta z niniejszego serwisu internetowego i materiałów na własne ryzyko. ABC Data zastrzega sobie prawo do modyfikowania, bez uprzedzenia, materiałów.


Ograniczenie odpowiedzialności
ABC Data, ani przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy ABC Data, jej personel, partnerzy handlowi lub dostawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym w szczególności ale nie wyłącznie, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, moralne, utratę zysków i inne, bez względu na podstawę roszczenia, powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub umieszczonych w nim materiałów, w tym wynikających wskutek działania wirusów komputerowych lub innych aplikacji o podobnym charakterze, które mogą naruszyć prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektronicznych należących do korzystającego, nawet w przypadku gdy ABC Data została poinformowana o możliwości powstania takich szkód.


Łącza do innych stron/serwisów internetowych
Niniejszy serwis internetowy zawiera łącza do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy ABC Data. Korzystanie z tych serwisów/witryn internetowych podlega zasadom i warunkom korzystania określonym w tych serwisach/witrynach. Niniejszy serwis internetowy zawiera także łączy do innych serwisów/witryn internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. ABC Data nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych serwisów/witryn internetowych. Użytkownicy niniejszego serwisu internetowego korzystają z tych łączy na własne ryzyko.


Postanowienia końcowe
Zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego ABC Data podlegają prawu polskiemu. ABC Data zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania bez powiadomienia w dowolnej chwili.