Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Akcjonariat


Stan na dzień 11.06.2018
Struktura akcjonariatu ABC Data SA
Akcjonariusz
Liczba akcji / głosów na WZA
Udział procentowy w kapitale zakładowym / głosach
MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A.
76.060.378
60.7%
OFE PZU "Złota Jesień"
9.657.000
7.7%
Pozostali akcjonariusze
39.549.521
31.6%