Spółki Grupy:
Bieżący kurs akcji ABC Data SA (ABC):

Akcjonariat


Stan na dzień 30.12.2016
Struktura akcjonariatu ABC Data SA
Akcjonariusz
Liczba akcji / głosów na WZA
Udział procentowy w kapitale zakładowym / głosach
MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A.
77.060.378
61.5%
OFE PZU "Złota Jesień"
11.624.678
9.3%
Pozostali akcjonariusze
36.581.843
29.2%